Skip to content

REGULAMIN  CMENTARZA

Parafii FARNEJ p.w. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie

 

1. Pochówku dokonuje się w miejscach wyznaczonych przez biuro parafii Farnej p.w. św. Jakuba Ap. w Murowanej Goślinie, Plac Powstańców Wlkp. 21.

2. Ekshumacja zwłok możliwa jest w uzasadnionych okolicznościach, za zgodą władz sanitarnych i administracji cmentarza.

3. Zamiar ustawienia nagrobka należy zgłosić w biurze parafialnym, dostarczając projekt z wyceną sporządzony przez firmę kamieniarską.

Zakazuje się samowolnego stawiania nagrobków !

4. Wjazd z pomnikiem na cmentarz dozwolony jest po okazaniu zarządcy cmentarza projektu nagrobka zatwierdzonego w biurze parafialnym. Nagrobek ustawiony niezgodnie z projektem lub bez zatwierdzenia będzie usunięty na koszt zakładu kamieniarskiego, który go postawił.

5. Po upływie 20 lat należy odnowić (opłacić) prolongatę za grób. Groby nieopłacone będą zniwelowane i przeznaczone do nowego pochówku.

6. Uprasza się o zachowanie skupienia na cmentarzu i uszanowanie powagi tego miejsca !

7. Należy dbać o porządek wyrzucając śmieci do kontenerów i pojemników do tego przeznaczonych !

 

ZABRANIA  SIĘ:

- Jeżdżenia rowerami na terenie cmentarza

- Palenia papierosów

- Wprowadzania psów

- Samowolnego stawiania ławek przy grobach

- Samowolnego układania obok grobów dodatkowych kostek brukowych

- Samowolnego sadzenia krzewów i drzew przy grobach